تبلیغات
کلک مستی - گزیده آثار
                       در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند(شاه کرمی)

          بسمک القدوس قدسنی منی(روح الله شاه کرمی)    بل هم فی شک یلعبون(شاه کرمی)

         دو چشم مست تو شهری به غمزه ای ببرند(شاه کرمی)     درکوی تو معروفم و ازروی تو محروم(شاه کرمی)

                     قطعه چشم مشت (روح الله شاه کرمی)

                     چه خوش است در فراقی همه عمر ناله کردن(روح الله شله کرمی) 

          چلیپا _بودم به تو عمری و ترا سیر ندیدم(روح الله شاه کرمی)     چلیپا_سمن گلعذار(روح الله شاه کرمی) 

                        ما خود شکسته ایم چه باشدشکست ما(روح الله شاه کرمی)